Kodak Porta 800 35mm Pictures

HDDFHDJ

GJK GGHHKHL ;H H;H;H ;H 
KJHLGHGLKJLJG
LKJLKJLJHTV6SRTXAXYCDVIBYG
KNHIGYU BOBYG

UUOGBTYDCVYTRSCYS
BFJGVJF
LIUNGYTFVYDYCS U
8TV86RBO

98YBTBFTB
LUIYBTB

___________________________________________________________________________________

HJFGFJDJGFD

HFJDHGFSHS
GFDJDJDFG
GDSHHSHSHFSH
IUTI6R6RI7R

H87T6F7F7I6F76DF
TYRTAA4A5YSS
756D465DD4U
76CU65EDXW

YTV976TVB8O7N
O8B7TO8TVIF

Comments